Јавната одбрана на магистерски труд од кандидатот Александар Пешев со наслов:

 „Карактеристики на психолошките операции и војувањето со информации како потенцијални закани по индивидуалната и колективна безбедност на младите

 ќе се одржи на 15.06.2023 година (четврток) со почеток во 10:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.