Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предмeтната програма Кривично процесно право  ја полагале преку континуирано оценување заклучно со 23.05.2023 (вторник)

СП Криминалистика

СП Безбедност

СП Криминологија и криминална политика

СП Безбедност и финансиска контрола

СП Безбедност и евроатлански интеграции