Јавната одбрана на специјалистички труд од кандидатот Богданка Данаиловиќ со наслов:

„ Психосоцијални аспекти на зависноста од коцкање“

ќе се одржи на 06.04.2023 година (четврток) со почеток во 10:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
С К О П Ј Е