ТЕМА: ПСИХОСОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАВИСНОСТА ОД КОЦКАЊЕТО

Членови на комисија за оценка на трудот:

 1. Редовен проф. Д-р Оливер Бачановиќ               oliver.bacanovic@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 2. Редовен проф. Д-р Драгана Батиќ                      dragana.batic@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 3. Редовен проф. Д-р Саше Герасимоски              sase.gerasimoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола

Повеќе