ТЕМА: ТЕОРИСКО МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАПИ ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ КОНЦЕПТИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ИСЛАМСКИОТ РАДИКАЛИЗАМ

Членови на комисија за оценка на трудот:

 1. проф. д-р Цане Т. Мојаноски               cane.mojanoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. проф. д-р Борис Мургоски             boris.murgoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. проф. д-р Фросина Ташевска Ременски              frosina.remenski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 4. проф. д-р Саше Герасимоски                          sase.gerasimoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 5. проф. д-р Зоран Матевски
  Филозофски Факултет
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Повеќе