Почитувани,

На ден 30.03.2023 година (четврток) на Microsoft Teams платформата од 12.00 часот предавање на тема: „Групно вршење и рецидивизам на кривични дела од страна на малолетни лица“, ќе одржи доц. д-р Ивона Шушак Лозановска од Правен факултет Кичево.

Во прилог е линкот за предавањето.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNiYjM2YjctNmM0Zi00MmIxLThh

Факултет за безбедност – Скопје