На ден 07. 03. 2023 година,  вторник, во просториите на Факултет за безбедност,– Скопје , во големиот амфитеатар се одржа работилница под наслов ,,Намалување на стигматизацијата за ментална хигиена кај младите. Работилницата беше раководена од студентите од четврта година С. Пешевски, М. Величкова, С. Мановска, Х. Митаноска, кои што под раководство на проф. Д-р Драгана Батиќ дискутираа со студентите од прва година за важноста на менталното здравје и менталната хигиена.

Целта на оваа работилница беше студентите да се опуштат да разговараат на вака значајни теми, како и, да се намали меѓусебното стигматизирање во однос на менталното здравје. Имајќи ги во предвид реакциите и целокупната атмосфера, целта беше потополно исполнета.

“I think it’s really important to take the stigma away from mental health… My brain and my heart are really important to me. I don’t know why I wouldn’t seek help to have those things be as healthy as my teeth.” – Karry Washington