ТЕМА: МЕТОДИ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКТИ

Членови на комисија за оценка на трудот:

 1. проф. д-р Цане Т. Мојаноски                  cane.mojanoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. проф. д-р Марина Малиш Саздовска                     marina.msazdovska@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. проф. д-р Саше Герасимоски            sase.gerasimoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 4. проф. д-р Никола Дујовски            nikola.dujovski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 5. проф. д-р Марина Митровска
  Филозофски Факултет
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Повеќе