ТЕМА : КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПСИХОЛОШКИТЕ ОПЕРАЦИИ И ВОЈУВАЊЕТО СО ИНФОРМАЦИИ КАКО ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЗАКАНИ ПО ИНДИВИДУАЛНАТА И КОЛЕКТИВНА БЕЗБЕДНОСТ НА МЛАДИТЕ

Членови на комисија за оценка на трудот:

 1. Проф. д-р Злате Димовски                 zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф. д-р Драгана Батиќ                    dragana.batic@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Проф. д-р Богданчо Гогов                   bogdanco.gogov@uklo.edu.mk
  вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе