Прелиминарна листа за постигнатите резултати на студентите коишто предметот Меѓународно јавно право го полагале преку континуирано оценување

Резултати