Резултати кај проф. д-р Саше Герасимовски

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминалистика

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Криминологија и криминална политика

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, насока Безбедност

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТЕН СЕКТОР, насока Криминалистика

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕНКА НА РИЗИК, насока Безбедност

РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА, насока Безбедност и евроатлантски интеграции