Јавната одбрана на магистерски труд од кандидатот Александра Ѓурчиновска со наслов:

„ ПОЛИЦИСКИОТ ИНТЕГРИТЕТ ВО ФУНКЦИЈА НА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКАТА КОРУПЦИЈА“

ќе се одржи на 23.01.2023 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
С К О П Ј Е