Јавната одбрана на магистерски труд од кандидатот Симона Канзурова со наслов:

„ Управувањето со човечките ресурси како клуч во процесот на имплементација на квалитетен систем за обезбедување“

ќе се одржи на 11.01.2023 година (среда) со почеток во 11:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
С К О П Ј Е