ТЕМА: „УПРАВУВАЊЕТО СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ КАКО КЛУЧ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КВАЛИТЕТЕН СИСТЕМ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ“

Членови на комисија за одбрана на труд:

Редовен проф. д-р Жидас Даскаловски,          zidas.daskalovski@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
Редовен проф. д-р Марина Малиш – Саздовска,             marina.msazdovska@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
Редовен проф. д-р Саше Герасимоски,                 sase.gerasimoski@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола

Повеќе