ТЕМА: РЕФОРМИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСНО РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НАДЗОРОТ И КОНТРОЛАТА НАД СЛУЖБИТЕ

Членови на комисија за одбрана на трудот:

Проф.д-р Марјан Николовски                marjan.nikolovski@uklo.edu.mk
редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
Проф.д-р Злате Димовски                     zlate.dimovski@uklo.edu.mk
редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
Проф.д-р Татјана Гергинова                 tatjana.gerginova@uklo.edu.mk
вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе