ТЕМА: ПОЛИЦИСКИОТ ИНТЕГРИТЕТ ВО ФУНКЦИЈА НА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЛИЦИСКАТА КОРУПЦИЈА

Членови на комисија за одбрана на труд:

 1. Проф. д-р Никола Дујовски         nikola.dujovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на “Факултет за безбедност“ – Скопје
  Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Вонреден проф. д-р Јонче Ивановски                jonce.ivanovski@uklo.edu.mk
  Вонреден професор на “Факултет за безбедност“ – Скопје
  Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Вонреден  проф. д-р Богданчо Гогов            bogdanco.gogov@uklo.edu.mk
  Вонреден професор на “Факултет за безбедност“ – Скопје
  Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе