ТЕМА: „УПРАВУВАЊЕТО СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ КАКО КЛУЧ ВО
ПРОЦЕСОТ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КВАЛИТЕТЕН СИСТЕМ ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ“

 

Членови на комисија за оценка на труд:

 1. Редовен проф. д-р Жидас Даскаловски,                              zidas.daskalovski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 2. Редовен проф. д-р Марина Малиш – Саздовска,             marina.msazdovska@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 3. Редовен проф. д-р Саше Герасимоски,                                sase.gerasimoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола

 

Повеќе