ТЕМА:  КРИМИНАЛИСТИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КРИМИНАЛНИТЕ СИТУАЦИИ СО ЕЛЕМЕНТИ НА ПОВРЗАНОСТ НА КРИВИЧНО ДЕЛО „ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ДРУГИПРИНОСИ ОД КАЗНИВО ДЕЛО“ СО ПРЕТХОДНИ КРИВИЧНИ ДЕЛА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија за оценка на труд:

 1. Редовен проф. д-р  Миодраг Лабовиќ,          miodrag.labovic@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 2. Редовен проф. д-р Злате Димовски,              zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 3. Редовен проф. д-р Светлана Николоска,      svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола

 

Повеќе