Резултати од завршен испит Меѓународно јавно право одржан на 22.09.2022 и прелиминарна листа (завршно оценување) во која се внесени сите елементи што биле основ за формирање на завршна оценка

Резултати