ТЕМА: РЕФОРМИТЕ ВО БЕЗБЕДНОСНО РАЗУЗНАВАЧКИТЕ СЛУЖБИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА НАДЗОРОТ И КОНТРОЛАТА НАД СЛУЖБИТЕ

Членови на комисија за оцена на трудот:

 1. Проф.д-р Марјан Николовски                marjan.nikolovski@uklo.edu.mk 
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. Проф.д-р Злате Димовски                  zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  редовен професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. Проф.д-р Татјана Гергинова                   tatjana.gerginova@uklo.edu.mk
  вонреден професор на Факултетот за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе