Јавната одбрана на специјалистички труд од кандидатот Марјан Апостоловски со наслов:

„ Улогата на Јавното Сообраќајно Претпријатие – Скопје во безбедноста на сообраќајот во град Скопје“

ќе се одржи на 30.08.2022 година (вторник) со почеток во 13:30 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

OД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
С К О П Ј Е