На 15.7.2022 година на Факултетот за Безбедност се одржа промоција на истражувачката студија ,,Анализа на кризната состојба и справувањето со пожарите во Република Северна Македонија низ призма на функционалноста на системот за управување на кризи и заштита и спасување,,. Во првиот дел од промоцијата свои обраќања имаа министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, директорот на Дирекција за заштита и спасување д-р Беким Максути, директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов и деканот на факултетот за безбедност проф д-р Никола Дујовски. Во вториот дел на промоцијата имаа излагање и коавторите на публикацијата проф д-р Марјан Ѓуровски, проф д-р Марина Малиш Саздовска и проф д-р Росе Смилески, додека м-р Менде Моцановски беше и модератор на настанот. При тоа беа презентирани резултатите од истражувачката студија кои се однесуваа на: пожарите, нивното настанување, начинот на гасење и влијанието врз животната средина; криминалистичките аспекти на шумските пожари, како и системот за заштита и спасување и менаџирање на кризи.
На настанот беа присутни претставници од надлежните институции, и тоа: Министерство за внатрешни работи, Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, Црвен крст, професори и студенти од Факултетот за безбедност, Воена Академија, невладини организации, медиуми и др.