Се известуваат студентите на Факултетот за безбедност- Скопје кои што се пријавија за посетување на теренската обука по Логорување дека истата ќе се одржи во периодот од 24.06.2022 – 01.07.2022 година во кампот на Министерството за внатрешни работи во с. Лазарополе, општина Ростуше.
Тргнувањето ќе биде на 24.06.2022 година од пред Факултетот за безбедност- Скопје во 6.30 часот, а обврска на студентите е да пристигнат најкасно до 6.15 часот. За групата на студенти од машки пол обврска е да дојдат на факултетот во 5.45 часот.

Продекан за настава
Вон . проф. д-р Јонче Ивановски