Резултати од завршен испит Меѓународно право за права на човекот одржан на 16.06.2022 и прелиминарна листа (завршно оценување) во која се внесени сите елементи што биле основ за формирање на завршна оценка.

Резултати