Почитувани студенти,

практичната настава е задолжителна активност која се реализира во зимскиот и летниот семестар.Во летниот семестар сте должни да реализирате 25 дена практична настава, десет дена организира Факултетот за безбедност во МВР на Република Северна Македонија, и 15 дена кои сами ја организирате, во други институции кои се наведени во предходното соопштение.

Услов за да се посетува практичната настава беше Ваше пријавување со пополнување на анкетен лист кои го реализиравме во април, оние студенти кои не се пријавиле ги нема на списокот.
Термините за реализирање на практична настава во МВР се изготвени во согласност со инструкциите на одговорните во Полициските Станици, ТЕРМИНИТЕ СЕ КОНЕЧНИ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ МЕНУВААТ.
Пред да се започне со практичната настава секој студент е должен да земе потврди за практична настава и да пополнат Изјава за обезбедување на тајност и заштита за обработка на лични податоци и на класифицирани информации.
Студентите треба да понесат и индекс или студентска легитимација за идентификација во Полициските станици.
Потврдите за реализирана практична настава, пополнети од страна на одговорните лица во Полициските станици ги доставувате кај менторот најкасно до 25.09.2022 година
Менаџментот на Факултетот за безбедност на сите студенти им посакува успешно и одговорно реализирање на практичната настава.

СПИСОК НА СТУДЕНТИ

Почитувани студенти,

практичната настава е задолжителна активност која се реализира во зимскиот и летниот семестар. Во летниот семестар сте должни да реализирате 25 дена практична настава, десет дена организира Факултетот за безбедност  и Комората за приватно обезбедување на Република Северна Македонија, и 15 дена кои сами ја организирате, во други институции кои се наведени во предходното соопштение.

Услов за да се посетува практичната настава беше Ваше пријавување со пополнување на анкетен лист кои го реализиравме во април, оние студенти кои не се пријавиле ги нема  на списокот.
Термините за реализирање на практична настава во Агенциите за обезбедување се договараат телефонски, со одговорните лица на агенциите.
Во градовите каде има поголем број на студенти за практична настава, еден студент контактира и договара термини за студентите од  групата.
Пред да се започне со практичната настава секој студент е должен да земе потврди за практична настава.
 Студентите треба да понесат и индекс или студентска легитимација за идентификација во Агенциите за обезбедување.
Потврдите за реализирана практична настава, пополнети  од страна на одговорните лица во  Агенциите за обезбедување ги доставувате кај менторот најкасно до 25.09.2022 година
Менаџментот на Факултетот за безбедност на сите студенти им посакува  успешно и  одговорно реализирање на практичната настава.

Почитувани студенти,

практичната настава е задолжителна активност која се реализира во зимскиот и летниот семестар. Во летниот семестар сте должни да реализирате 25 дена практична настава, десет дена организира Факултетот за безбедност во:

– Дирекција за заштита и спасување
– Центарот за управување со кризи
– Народниот првобранител
– Царинската управа на РСМ
Услов за да се посетува практичната настава беше Ваше пријавување со пополнување на анкетен лист кои го реализиравме во април, оние студенти кои не се пријавиле ги нема  на списокот.
Пред да се започне со практичната настава секој студент е должен да земе потврди за практична настава.
 Студентите треба да понесат и индекс или студентска легитимација за идентификација.
 
Дирекција за заштита и спасување
Термините за реализирање на практична настава во  Дирекција за заштита и спасување се одредуваат телефонски во договор со одговорните во регионалните центри, еден студен во предходен договор со останатите студенти од градовите го договара терминот за целата група – список
Центар за управување со кризи
Термините за реализирање на практична настава во регионалните Центри за управување со кризи, се одредени во договор со одговорните и студентите, пред започнувањето на практичната настава најавете се телефонски во канцелариите на ЦУК во вашите градови – список 
 
Царинска управа
Термиите за реализирање ги одредува одговорниот во Царинската управа и не може да се променат – список
 
Народен првобранител
Термините за реализирање ги одредува одговорниот во Народното првобранителство  и не може да се променат,пред почетокот на практичната настава студентите треба да напишат барање за реализирање пракса во народното првобранителство – список
 
Потврдите за реализирана практична настава, пополнети  од страна на одговорните лица во  Агенциите за обезбедување ги доставувате кај менторот најкасно до 25.09.2022 година
Менаџментот на Факултетот за безбедност на сите студенти им посакува  успешно и  одговорно реализирање на практичната настава.