Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Зафирчо Панчев , со наслов:

„ Теоретско- методолошки пристап и имплементација на Модел на идивидуална криминална превенција – со посебен осврт на примена на аналитички постапки и техники и управувањето со ризикот “

ќе се одржи на ден 24.06.2022 година (петок), со почеток во 10:00 часот, во Библиотеката на Факултетот за безбедност- Скопје на ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје.