Јавната одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Бојан Јовчевски , со наслов:

,,Криминалистички карактеристики на кривични дела против културното наследство и природните реткости во Република Македонија“

ќе се одржи на ден 15.03.2022 година (вторник), со почеток во 10:30 часот, на Факултетот за безбедност. Скопје на ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Факултетот за безбедност.