TEMA „ТЕОРЕТСКО-МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МОДЕЛ НА ИНДИВИДУАЛНА КРИМИНАЛНА ПРЕВЕНЦИЈА“
СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПРИМЕНА НА АНАЛИТИЧКИ ПОСТАПКИ И ТЕХНИКИ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. проф. д-р Цане Т. Мојаноски               cane.mojanoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. проф. д-р Миодраг Лабовиќ                miodrag.labovic@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. проф. д-р Пере Аслимоски                   pereftu@hotmail.com
  Факултет за угостителство и туризам – Охрид
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 4. проф. д-р Саше Герасимоски                      sase.gerasimoski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 5. проф. д-р Весна Стефановска                         vesna.stefanovska@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе