Испитот по предметот: „Методологија на истражување на безбедносни појави“, на трет циклус академски (докторски) студии ќе се полага на 28.06.2022 година (вторник) во 10,00 часот во просториите на Библиотеката на Факултетот.

Услов за полагање е УСПЕШНО СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ – од помал обем, која студентот треба да ја достави на email адресите на предметните професори, најдоцна 10 дена пред испитот.

Применета статистичка анализа на трет циклус студии ќе се одржи на ден 28.06.2022 година во 10,30 часот.

Услов за полагање е изработената анализа која студентот треба да ја достави на email адресите на предметните професори, најдоцна десет дена пред испитот.

Испитот за трет циклус студии по предметот Меѓународна политика и меѓународни безбедносни организации ќе се одржи на ден 08.06.2022 во 11,00 часот онлајн.