Јавната одбрана на специјалистички труд од кандидатот Габриела Ѓорѓевиќ со наслов:

  „ Улогата на полицијата во спречување на насилство на спортските натпревари“  

 ќе се одржи на 06.06.2022 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

                                                                                                                            ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

                                                                         С К О П Ј Е