ТЕМА:УЛОГАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВО НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ

Членови на комисија за оцена на трудот:

 1. Редовен проф. д-р Оливер Бачановиќ                   oliver.bacanovic@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 2. Вонреден проф. д-р Јонче Ивановски                     jonce.ivanovski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 3. Вонреден проф. д-р Богданчо Гогов                      bogdanco.gogov@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола

Повеќе