Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Афродита Денковска со наслов:

„ Криминалистичко истражување на кривичното дело – Фалсификување пари во Република Северна Македонија“

ќе се одржи на 25.05.2022 година (среда) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
С К О П Ј Е