TEMA: „РАЗВОЈОТ НА ПОЛИЦИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СО ПОСЕБЕН АСПЕКТ – РЕФОРМИТЕ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО ПЕРИОД 2002-2018“

Членови на комисија за оцена на трудот:

 1. Проф. д-р Трпе Стојановски              trpe.unity@gmail.com
  Редовен професор во пензија на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 2. проф. д-р Борис Мургоски                    boris.murgoski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 3. проф. д-р Марина Малиш Саздовска             marina.msazdovska@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 4. проф. д-р Никола Дујовски               nikola.dujovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
 5. проф. д-р Оливер Бакрески                      oliver@fzf.ukim.edu.mk
  Редовен професор на Институт за безбедност, одбрана и мир
  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Повеќе