ТЕМА:УЛОГАТА НА ЈАВНОТО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ – СКОПЈЕ ВО БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ ВО ГРАД СКОПЈЕ (Специјалистички труд ) 

Членови на комисија за оцена на трудот:

1.Редовен проф. д-р Борис Мургоски          boris.murgoski@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
2.Редовен проф. д-р Искра Акимовска Малетиќ        iskra.maletic@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
3.Редовен проф. д-р Никола Дујовски             nikola.dujovski@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола

Повеќе