ТЕМА: КРИМИНАЛИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА КРИВИЧНОTO ДЕЛО ,,ФАЛСИФИКУВАЊЕ ПАРИ”
ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија за оцена на трудот:

1. Марина Малиш Саздовска                      marina.msazdovska@uklo.edu.mk
Професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

2.Проф. д – р Светлана Николоска                      svetlana.nikoloska@uklo.edu.mk
Професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

3. Проф. д – р Снежана Мојсоска                            snezana.mojsoska@uklo.edu.mk
Професор на Факултетот за безбедност – Скопје
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Повеќе