Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Наде Пантекоска Нестороски со наслов:

„ Антитероризам и контратероризам, методи и средства на делување – случај Европа“

ќе се одржи на 12.04.2022 година (вторник) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
С К О П Ј Е