Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност (додипломски и прв циклус на студии),  дека со Одлука на ННС, одобрена е АПРИЛСКА испитна сесија која ќе биде во периодот од 18.04. до 13.05.2022 година.

Пријавувањето на испитите ќе биде електронски во периодот од 04.04. до 11.04.2022 година преку IKNOW системот. За оние студенти кои не се по IKNOW системот, испитите ќе ги пријават во истиот период на следнata mail адреса: studentski@uklo.edu.mk         

Студентите во априлскиот испитен рок можат да полагаат само презапишани предмети од парните семестри и  запишани (и презапишани) предмети од непарните семестри, со уплата на надомест во износ од 1.000,00 денари по предметна програма (испит).

Испитните пријави секој од студентите е должен да ги достави на во Одделението за студентски прашања од 04.04. до 11.04.2022 година.

НАПОМЕНА: Се известуваат студентите да ги почитуваат дадените датуми за доставување на испитните пријави, во спротивно после дадениот рок испитните пријави ќе може да ги пријават со казна за задоцнет рок.

РАСПОРЕД

ОДЛУКА од ННС