Испитот по предметот: „Методологија на истражување на безбедносни појави“, на трет циклус академски (докторски) студии ќе се полага на 03.05.2022 година (вторник) во 10,00 часот во просториите на Библиотеката на Факултетот.

Услов за полагање услов е УСПЕШНО СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ – од помал обем, која студентот треба да ја достави на email адресите на предметните професори, најдоцна до 22.04.2022 година.