ТЕМА:УЛОГАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВО НА СПОРТСКИТЕ НАТПРЕВАРИ 

Членови на комисија за оцена на трудот:

Редовен проф. д-р Оливер Бачановиќ                           oliver.bacanovic@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
Вонреден проф. д-р  Јонче Ивановски              jonce.ivanovski@uklo.edu.mk
Факултет за безбедност- Скопје
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
Вонреден проф. д-р Богданцо Гогов                            bogdanco.gogov@uklo.edu.mk
Правен факултет – Кичево
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола

Повеќе