Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност (додипломски и прв циклус на студии) дека ФЕВРУАРСКАТА испитна сесија која ќе биде во периодот од 24.01. до 14.02.2022 година.

              Пријавувањето на испитите ќе биде електронски во периодот од 11.01. до 18.01.2021 година преку IKNOW системот.

    За оние студенти кои не се по IKNOW системот, испитите ќе ги пријават во истиот период на следнata mail адреса: studentski@uklo.edu.mk.

                НАПОМЕНА: Испитните пријави (за сите предмети што студентот ќе ги пријави без разлика дали испитот ќе се одржи е со физичко присуство или онлајн или е положен преку колоквиуми) секој од студентите е должен да ги достави во Одделението за студентски прашања најдоцна до 18.01.2022 година, на пријавата да го впише бројот од електронската пријава заедно со индексот на увид.

РАСПОРЕД за испитна сесија

     ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВА

    Проф. д-р Јонче Ивановски