ОДЛУКА за прием на кандидати на втор циклус студии на

Факултетот за безбедност-Скопје од ТРЕТИОТ уписен рок за академската 2021/2022 година

ОДЛУКА