Во објавената прелиминарна листа денес на (29.11.2021) од завршното оценување Меѓународно јавно право (23.11.2021) кај студент со бр. на индекс  3757/18 (ред. бр. 1 во табелата) и кај студент со бр. на индекс  2871/15 (ред. бр. 2 во табелата)  е направена техничка грешка. Имено, кај студентите  се внесени и резултатите од првиот колоквиум полаган во претходната академска година, пред презапишување на предметот кои не треба да бидат дел од прелиминарната листа. Ќе биде направена корекција во листата со конечните резултати.