ОДЛУКА  за определување на термини за полагање на поправен колоквиум на првиот колоквиум во академската 2021/2022 година

ОДЛУКА