ТЕМА: АНТИТЕРОРИЗАМ И КОНТРАТЕРОРИЗАМ, МЕТОДИ И СРЕДСТВА НА ДЕЛУВАЊЕ- СЛУЧАЈ ЕВРОПА

Членови на комисија за оцена на трудот:

 1. Редовен проф. д-р Снежана Никодиновска- Стефановска                   snezana.nikodinovska@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 2. Редовен проф. д-р Злате Димовски                  zlate.dimovski@uklo.edu.mk
  Факултет за безбедност- Скопје
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола
 3. Вонреден проф. д-р Ице Илијевски              iilijevski@hotmail.com
  Правен факултет – Кичево
  Универзитет ,,Св. Климент Охридски“- Битола

Повеќе