Термин за испит за студиска програма Криминалистика за втор циклус студии за предметите:
1. Кривично право – матријално и процесно ќе се одржи на ден 07.10.2021 во 18,00 часот – онлајн
2. Малолетничка делинквенција и децата како жртви на криминалот ќе се одржи на ден 05.10.2021 во 10,30 часот – физичко присуство

Термин за испит за специјалиситчки студии за предметот Криминологија и криминална политика ќе се одржи на ден 07.10.2021 во 19,00 часот – онлајн.

Термин за испит за втор циклус студии за студиска програма Криминологија и криминална политика за предметот

1. Криминална политика и општествена контрола на криминалот ќе се одржи на ден 05.10.2021 во 10,30 часот – физичко присуство.