Испитот по преметот: „Методологија“ , на Втор Циклус академски (постдипломски) студии ќе се полага на 27.09.2021 година (понеделник) во 10,00 часот во Библиотеката на Факултетот.

Услов за полагање услов е УСПЕШНО ИЗРАБОТЕНА ИДЕЈНА СКИЦА, која студентот треба да ја достави на email адресите на предметните професори, најдоцна до 14.09.2021 година.