Исипитот по преметот: „Методологија“ , на Втор Циклус академски (постдипломски) студии ќе се полага на 25.ЈУНИ 2021 година (ПЕТОК) во 10,00 часот во Библиотеката на Факултетот.

Услов за полагање услов е УСПЕШНО ИЗРАБОТЕНА ИДЕЈНА СКИЦА, која студентот треба да ја достави на email адресите на предметните професори, најдоцна до 14.ЈУНИ 2021 година.
Скопје, 20.05.2021