Во рамки на предметните содржини по Еколошки криминалитет и Управување со природни ресурси на ден 21.4.2021 год., во организација на предметниот наставник проф д-р Марина Малиш Саздовска, гостин предавач беше м-р Оља Ристова судија во Основен кривичен суд Скопје. Презентацијата беше на тема Еколошки криминалитет, при што посебен осврт имаше за еколошките кривични дела и судската постапка. Најзастапени случаи во изминатиот период се еколошките кривични дела: Пустошење шума, Узурпирање на недвижности, Мачење животни и др. Беа презентирани неколку студии на случај, со објаснување за: изведувањето на доказите, признание на обвинетиот, одредување на санкции и др. По предавањето беа поставени бројни прашања во врска со судската практика во Република Северна Македонија, на кои м-р Ристова даде исцрни и детални одговори.