Им се соопштува на студентите од прва година на прв циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје кои ги немаат подигнато своите документи за претходно завршено образование ( Сведителства и Диплома), задолжително да си ги подигнат секој работен ден од 09:30 до 13:30 часот во Одделението за студентски прашања.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ