ОДЛУКА за запишување на кандидати на трет циклус студии – докторски студии на Факултетот за безбедност, во прв уписен рок во академската 2021/2022

Одлука